Nyereményjáték szabályzat – 6 hetes fotótanfolyam

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat Ihász Ingrid egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 53217042, adószám: 70934393141, székhely: 1025 Budapest, Csalán út 35B; továbbiakban: Szervező) által kezelt dreamworldphoto.hu/6-hetes-ingyenes-fototanfolyam oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022.05.11. 9:00 – 2022.06.22. 23:59

Sorsolás: 2022.06.29. 18:00-ig

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a dreamworldphoto.hu/6-hetes-ingyenes-fototanfolyam oldalán megtalálható játékfelhívás szerint kell eljárnia.

Azok között, akik a 6 hetes ingyenes fotótanfolyamra való jelentkezés során megjelölik, hogy “Feliratkozom a Canon Hungária Kft. hírlevelére is, hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Canon Hungária Kft. adatkezelési tájékoztatója szerint” kisorsolásra kerül 1 db Canon EOS M50 Mark II fényképezőgép 15-45 mm objektívvel.

A sorsolásban azok vesznek részt, akik a sorsolás időpontjában aktív feliratkozói a 6 hetes fotótanfolyamnak, tehát nem iratkoztak le. (A leiratkozással visszavonod a hozzájárulásodat, hogy emailt küldjek neked.)

3. Kik vehetnek részt a játékban?

Akik a dreamworldphoto.hu/6-hetes-ingyenes-fototanfolyam oldalán megtalálható játékfelhívás szerint járnak el, magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkeznek és betöltötték a 18. életévüket (a továbbiakban: Játékos).

A nyereményjátékban egy személy csak egyszer, azaz 1 db email címmel vehet részt.

A Játékban a Szervező közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nyeremény

A Játék végén 1 db nyertest hirdetek.

Nyeremény: 1 db Canon EOS M50 Mark II fényképezőgép 15-45 mm objektívvel. A nyeremény személyesen vehető a Szervező székhelyén (1025 Budapest, Csalán út 35B). A nyeremény postázása esetén az értékbiztosított csomagküldés költsége a nyertest terheli.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel a Játék során megadott email címen veszem fel a kapcsolatot.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes az email üzenetre 3 napon belül nem válaszol vagy bármilyen okból elveszíti a jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel emailben egyeztetem. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli. A nyeremény postázása esetén az értékbiztosított csomagküldés költsége a nyertest terheli.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A megadott adatokat – keresztnév, email cím – a Szervező kizárólag a Játékos kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja és kizárólag a Canon Hungária Kft. részére. Az adatok egyéb harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

Amennyiben a játékos megjelöli, hogy “Feliratkozom a Canon Hungária Kft. hírlevelére is, hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Canon Hungária Kft. adatkezelési tájékoztatója szerint“, keresztneve és email címe átadásra kerül a Canon Hungária Kft. számára. A Canon Hungária Kft. adatkezelési tájékoztatója itt található: https://www.canon.hu/privacy-policy/

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játékos bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

  • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban és nyereménye postázását kéri, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (teljes név, email cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

10. Vegyes rendelkezések

A Játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook vagy Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook vagy Instagram.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook or Instagram.

Scroll to Top