Nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat Ihász Ingrid egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 53217042, adószám: 70934393141, székhely: 1025 Budapest, Csalán út 35B; továbbiakban: Szervező) által kezelt https://www.facebook.com/dreamworldphotohu Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020.12.03. 18:30 – 2020.12.06. 23:59

Sorsolás: 2020.12.07. 23:00-ig

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a DreamWorld Photography Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

Az 1. pontban megjelölt Facebook oldalon “Van kedvetek egy kis játékhoz?” kezdetű, képeket tartalmazó poszt kerül publikálásra 2020.12.03-án.  A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a posztot lájkolja és megírja kommentben, hogy milyen mintjájú pólót választana, ha nyerne. Minimum 2 db póló kerül kisorsolásra. A kommentelők számától függően további pólók kerülhetnek kisorsolásra, minden 100 kommentelő után plusz 1 darab. Tehát az első 100 kommentelő után összesen 3 db-ot, 200 után 4 db-ot sorolok és így tovább. A kommentek számát illetően nincsen korlátozás, de egy személy csak egy kommentjével vesz részt a játékban.

A játék végén a fent leírtak szerint kommentelők közül kisorsolásra kerülnek szerencsés nyertesek.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

Akik a DreamWorld Photography Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járnak el, magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkeznek és betöltötték a 18. életévüket (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban a Szervező közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nyeremények

A játék végén min. 2 db nyertest hirdetek.

Nyeremény: 5.500 Ft értékű értékű DreamWorld Photography kupon, amely 2021.01.31-ig váltható be 1 db pólóra, melyet a https://dreamworldphoto.hu/product-category/polok/ oldalon szükséges kiválasztani és megrendelni. A nyereményhez ingyenes szállítás is társul.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertesek nevét a DreamWorld Photography Facebook oldalán teszem közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül, a 2. pontban szereplő posztnál, kommentben, emellett pedig direkt Facebook üzenetben is felveszem a nyertesekkel a kapcsolatot.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertesek bármilyen okból elveszítik jogosultságukat a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben veszem fel a kapcsolatot és egyeztetem vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetem. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat a Szervező harmadik fél részére nem továbbítja.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja.

Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

  • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

10. Vegyes rendelkezések

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

Scroll to Top